Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Urząd Miejski w Boguszowie-Gorcach

Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Beata Chlewicka

Beata Chlewicka

Radny

Okręg: 5, zdobyte głosy: 124

Status: powołany - 20.11.2018

Przynależność do komisji

Nazwa komisji Rodzaj Uchwała Funkcja
Komisja Infrastruktury i Gospodarki Miejskiej stała Uchwała Nr II/5/18 przewodniczący
Komisja Rewizyjna stała Uchwała Nr II/3/18 członek

Interpelacje i zapytania - VIII kadencja 2018-2023

Głosowania - VIII kadencja 2018-2023

Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2018-11-20 11:16:06 Wybór Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyborów Przewodniczącego Rady Miejskiej I Sesja Inauguracyjna za
2018-11-20 12:12:13 Wybór Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyborów Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach I Sesja Inauguracyjna za
2018-11-30 11:36:42 Uchwała w sprawie ustalenia składu osobowego stałych komisji Rady Miejskiej II Sesja za
2018-11-30 11:14:55 Uchwała w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej II Sesja za
2018-11-30 11:28:10 Uchwała w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji II Sesja za
2018-11-30 11:40:19 Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc II Sesja za
2018-11-30 11:44:29 Uchwała w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Miasta Boguszowa-Gorc z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie realizacji zadań publicznych na rok 2019 II Sesja za
2018-11-30 11:56:13 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XLVIII/285/18 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 28 marca 2018 r., zmienionej uchwałą nr LIV/324/18 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 26 września 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej, w postaci nakładów finansowych, dla Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania pn.: Remont drogi wojewódzkiej nr 367 na terenie Gminy Boguszów-Gorce II Sesja za
2018-11-30 12:01:19 Uchwała w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok II Sesja za
2018-11-30 12:05:55 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/275/18 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków i zlokalizowanych na terenie Gminy Boguszów-Gorce II Sesja za
2018-11-30 11:10:25 Głosowanie nad 5-osobowym składem Komisji Rewizyjnej II Sesja za
2018-11-30 11:13:27 Wybór Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej - Ryszard Synoś II Sesja za
2018-11-30 11:17:28 Głosowanie nad 3-osobowym skłądem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji II Sesja za
2018-11-30 11:19:19 Wybór członka Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - A.Łasicki II Sesja za
2018-11-30 11:21:12 Wybór członka Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - D.Geming II Sesja za
2018-11-30 11:23:04 Wybór członka Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - M.Wiśniewski II Sesja wstrzymał się
2018-11-30 11:24:57 Wybór członka Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - R.Synoś II Sesja za
2018-11-30 11:26:48 Wybór Przewodniczągo Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - A. Łasicki II Sesja za
2018-11-30 11:30:52 Wybór Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów - U.Mikołajska II Sesja za
2018-11-30 11:33:29 Wybór Przewodniczącego Komisji Polityki Społecznej - D.Paruch II Sesja za
2018-11-30 11:35:41 Wybór Przewodniczącego Komisji Infrastruktury i Gospodarki Miejskiej - B.Chlewicka II Sesja za
2018-12-20 11:31:42 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr II/5/18 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia składu osobowego stałych komisji Rady III Sesja za
2018-12-20 11:46:13 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2018 rok III Sesja za
2018-12-20 11:51:27 Podjęcie uchwały w sprawie wydatków, które nie wygasają w 2018 roku wraz z upływem roku budżetowego III Sesja za
2018-12-20 12:06:28 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej III Sesja za
2018-12-20 12:51:31 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności III Sesja za
2018-12-20 13:06:33 Podjęcie uchwały w sprawie wspólnej realizacji z Powiatem Wałbrzyskim, zadania pod nazwą Budowa obwodnicy Gorc obejmującej odcinek drogi powiatowej nr 3366D oraz łącznik do drogi wojewódzkiej nr 367 III Sesja za
2018-12-20 13:08:54 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLVIII/285/18 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 28.03.2018 r., zmienionej uchwałą nr LIV/324/18 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 26.09.2018 r. i uchwałą nr II/8/18 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 30.11.2018 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej, w postaci nakładów finansowych, dla Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania pn.: Remont drogi wojewódzkiej nr 367 na terenie Gminy Boguszów-Gorce III Sesja za
2018-12-20 13:11:56 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii, dla Miasta Boguszowa-Gorc na 2019 rok III Sesja za
2018-12-20 13:14:03 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach na I półrocze 2019 r. III Sesja za
2018-12-20 11:37:02 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej III Sesja za
2018-12-20 12:32:36 Wniosek radnego Lubińskiego w sprawie zabezpieczenia środków na remont wiaduktu przy ul.Krakowskiej III Sesja przeciw
2018-12-20 12:38:41 Wniosek radnego Urbana w sprawie zmniejszenia o 100.000 zł wydatków w dziale 710 rozdz. 71035 par.6050 na zadaniu inwestycyjnym pn."Modernizacja kaplicy na cmentarzu komunalnym przy ul.Chopina w Boguszowie-Gorcach" i przeniesienie tych pieniędzy na nowe zadanie inwestycyjne pn. "Budowa ogrodzenia boiska przy ul.Kosynierów w Boguszowie-Gorcach" na dział 926, rozdz.92601, par.6050 III Sesja przeciw
2018-12-20 12:42:10 Wniosek radnego Lubińskiego w sprawie pozostawienia środków na remont cmentarza przy ul.Bema III Sesja przeciw
2018-12-20 12:47:06 Podjęcie Uchwały Budżetowej na rok 2019 III Sesja za
2019-01-30 12:04:40 Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. IV Sesja za
2019-01-30 12:35:04 Uchwała w sprawie zmian w Uchwale Budzetowej na 2019 rok. IV Sesja za
2019-01-30 12:38:49 Uchwała w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego połudnowej i zachodniej części Dolnego Śląska, zwanej Strategia Rozwoju Sudety 2030. IV Sesja za
2019-01-30 12:42:11 Uchwała w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023. IV Sesja za
2019-01-30 12:47:48 Uchwała w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania wspracia w postaci świadczenia pieniężnego - zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023 IV Sesja za
2019-01-30 12:50:06 Uchwała w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie wsparcia w postaci posiłku oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych osobom objętym wieloletnim programem Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023 IV Sesja za
2019-01-30 13:00:50 Uchwała w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej IV Sesja za
2019-01-30 13:04:30 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/196/2013 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie przejęcia zadania Powiatu Wałbrzyskiego w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych leżących w granicach Gminy Boguszów-Gorce IV Sesja za
2019-01-30 11:20:31 Wniosek radnego Lorenca o zamknięcie dyskusji w temacie porządku obrad IV Sesja za
2019-02-27 11:09:52 Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. V Sesja za
2019-02-27 11:15:44 Uchwała w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2019 rok. V Sesja za
2019-02-27 11:24:26 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości o numerach ewidencyjnych: 14, 23, 24, 25 w obrębie nr 3 Boguszów będących własnością Gminy Boguszów-Gorce na okres 30 lat przeznaczonych pod budowę elektrowni fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą. V Sesja za
2019-02-27 11:27:45 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XLVIII/287/18 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy rzecziwej, w postaci nakładów finansoych, dla Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania pn. Przebudowa zatok autobusowych przy ul.Głównej, Kamieniogórskiej oraz Traugutta w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 367 w Boguszowie-Gorcach.". V Sesja za
2019-02-27 12:01:53 Wniosek radnego Lorenca o wycofanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc V Sesja za
2019-03-28 09:20:18 Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej VI Sesja za
2019-03-28 09:46:38 Uchwała w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2019 rok VI Sesja za
2019-03-28 09:58:01 Uchwała w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Miasto Boguszów-Gorce konsultacji społecznych w sprawie budżetu obywatelskiego jako części budżetu Gminy Boguszów-Gorce na rok 2019 VI Sesja za
2019-03-28 10:02:48 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul.Traugutta w Boguszowie-Gorcach VI Sesja za
2019-03-28 10:18:10 Uchwała w sprawie zmiany nazw ulic na terenie miasta Boguszowa-Gorc VI Sesja za
2019-03-28 10:22:24 Uchwała w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Boguszów-Gorce na rok 2019 VI Sesja za
2019-03-28 10:26:09 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXX/183/13 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie utworzenia czterech świetlic środowiskowych w Gminie Boguszów-Gorce oraz nadania im statutu VI Sesja za
2019-03-28 10:30:32 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa powołanego do realizacji projektu pn.: Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej VI Sesja za
2019-03-28 10:16:54 Wniosek radnego Krajewskiego o zamknięcie dyskusji w omawianym temacie. VI Sesja za
2019-04-15 09:08:26 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XLVIII/285/18 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej, w postaci nakładów finansowych, dla Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania pn.: Remont drogi wojewódzkiej nr 367 na terenie Gminy Boguszów-Gorce VII Sesja nadzwyczajna za
2019-04-15 09:11:46 Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Wałbrzych VII Sesja nadzwyczajna za
2019-04-15 09:24:40 Uchwała w sprawie zmian w Uchwale Budzetowej na 2019 rok VII Sesja nadzwyczajna za
2019-05-29 09:16:55 Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. VIII Sesja za
2019-05-29 09:53:54 Uchwała w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2019 rok. VIII Sesja za
2019-05-29 09:57:06 Uchwała w sprawie upoważnienia dyrektora Centrum Obsługi Jednostek w Boguszowie-Gorcach do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych dotyczących dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników. VIII Sesja za
2019-05-29 10:14:10 Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc. VIII Sesja przeciw
2019-05-29 09:36:26 Wniosek radnego Lubińskiego w sprawie przesunięcia środków w wysokości 300.000 zł z zadania przebudowy ciągu komunikacyjnego ul.Chopina na zadanie modernizacji toalet w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Boguszowie-Gorcach VIII Sesja przeciw
2019-06-26 09:24:01 Uchwała w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta wotum zaufania. IX Sesja za
2019-06-26 09:43:53 Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Boguszów-Gorce za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Boguszów-Gorce za 2018 rok. IX Sesja za
2019-06-26 09:46:12 Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Boguszowa-Gorc za 2018 rok. IX Sesja wstrzymał się
2019-06-26 09:50:00 Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. IX Sesja za
2019-06-26 10:13:52 Uchwała w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2019 rok. IX Sesja za
2019-06-26 10:17:27 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XLVIII/285/18 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcachg z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej, w postaci nakładów finansowych, dla Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania pn. Remont drogi wojewódzkiej nr 367 na terenie Gminy Boguszów-Gorce. IX Sesja za
2019-06-26 10:20:57 Uchwała w sprawie powołania Zespołu ds. opiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników. IX Sesja za
2019-06-26 10:22:15 Uchwała w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach na II półrocze 2019 r. IX Sesja za
2019-06-26 10:25:09 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/260/17 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podtawowej Nr 5 im.Bronisława Malinowskiego w Boguszowie-Gorcach przy ul.Stanisława Staszica 5 w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową Nr 5 im. Bronisława Malinowskiego w Boguszowie-Gorcach przy ul.Stanisława Staszica 5. IX Sesja za
2019-06-26 10:36:47 Apel do Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc IX Sesja wstrzymał się
2019-07-29 11:08:44 Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. X Sesja (nadzwyczajna) za
2019-07-29 11:22:45 Uchwała w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) przez Gminę Boguszów-Gorce na rzecz Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Boguszowie-Gorcach. X Sesja (nadzwyczajna) za
2019-07-29 11:25:45 Uchwała w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z kolei linowej i wyciągu narciarskiego w Ośrodku Sportowo-Rekreacyjnym Dzikowiec. X Sesja (nadzwyczajna) za
2019-07-29 11:46:17 Uchwała w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Boguszów-Gorce. X Sesja (nadzwyczajna) za
2019-07-29 11:49:50 Uchwała w sprawie planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Boguszów-Gorce oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, oddnia 1 września 2019 r. X Sesja (nadzwyczajna) za
2019-07-29 11:59:01 Uchwała w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Boguszów-Gorce. X Sesja (nadzwyczajna) za
2019-07-29 12:01:28 Uchwała w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego. X Sesja (nadzwyczajna) za
2019-07-29 12:07:18 Uchwała w sprawie odwołania Skarbnika Miasta Boguszowa-Gorc. X Sesja (nadzwyczajna) za
2019-07-29 12:11:38 Uchwała w sprawie powołania Skarbnika Miasta Boguszowa-Gorc. X Sesja (nadzwyczajna) za
2019-07-29 11:19:39 Uchwała w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2019. X Sesja (nadzwyczajna) za
2019-08-22 09:03:04 zmiana porządku obrad XI Sesja za
2019-08-22 10:23:15 uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej XI Sesja za
2019-08-22 10:46:04 uchwała w sprawie zmian w UIchwale Budżetowej na 2019 rok XI Sesja za
2019-08-22 10:49:29 uchwała w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i młodsze w szkołach, przedszkolach i zespole, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Boguszów-Gorce XI Sesja za
2019-08-22 09:56:30 uchwała o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc XI Sesja przeciw
2019-08-22 09:06:46 zmiana kolejności porządku obrad punkt 7 jako 2 XI Sesja za
2019-08-22 09:55:08 zamknięcie dyskusji i przegłosowanie projektu uchwały XI Sesja za
2019-08-22 10:44:35 Wniosek radnego Forysia w sprawie pozostawienia środków z ppktu j na zadanie oświetlenia w Kuźnicach XI Sesja przeciw
2019-09-05 09:54:29 Uchwała w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2019 rok XII Sesja (nadzwyczajna) za
2019-09-05 09:52:15 Wniosek w sprawie usunięcia projektu uchwały w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2019 z porządku obrad XII Sesja (nadzwyczajna) przeciw
2019-09-24 11:21:03 uchwała w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2019 rok XIII Sesja (nadzwyczajna) za
2019-09-30 09:16:32 uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej XIV Sesja (nadzwyczajna) za
2019-09-30 09:24:07 uchwała w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2019 rok XIV Sesja (nadzwyczajna) za
2019-10-24 09:26:53 Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. XV Sesja za
2019-10-24 10:07:00 Uchwała w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2019 rok. XV Sesja za
2019-10-24 10:13:24 Uchwała w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości. XV Sesja za
2019-10-24 10:15:55 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XLVIII/287/18 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 28.03.2018 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej, w postaci nakładów finansowych, dla Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania pn.: Przebudowa zatok autobusowych przy ulicy Głównej, Kamieniogórskiej oraz Traugutta w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 367 w Boguszowie-Gorcach. XV Sesja za
2019-10-24 10:32:30 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej budynkiem użytkowym położonym przy ul.Warszawskiej 1 w Boguszowie-Gorcach. XV Sesja za
2019-10-24 10:34:35 Uchwała w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum Nr 1 w Boguszowie-Gorcach. XV Sesja za
2019-10-24 10:35:20 Uchwała w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum Nr 2 w Boguszowie-Gorcach. XV Sesja za
2019-10-24 10:37:30 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XI/69/19 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 22.08.2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom, zatrudnionym w szkołach, przedszkolach i zespołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Boguszów-Gorce, dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz nagród za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. XV Sesja za
2019-10-24 10:39:54 Uchwała w sprawie zmian w uchwale nr XLIX/297/18 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 26.04.2018 r. w sprawie statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Władysława Broniewskiego - Centrum Kultury w Boguszowie-Gorcach. XV Sesja za
2019-10-24 10:44:42 Uchwała w sprawie zmiany nazwy ulicy na terenie miasta Boguszów-Gorce. XV Sesja za
2019-10-24 10:48:03 Uchwała w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej oraz udzielenie bonifikaty od ustalonej ceny sprzedaży. XV Sesja za
2019-10-24 10:50:08 Uchwała w sprawie zmiany terminów umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Boguszów-Gorce, zawartych na czas oznaczony. XV Sesja za
2019-10-24 11:00:21 Skład Komisji Skrutacyjnej powołanej do przeprowadzenia głosowania na ławników do Sądu Rejonowego w Wałbrzychu. XV Sesja za
2019-11-28 09:15:48 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletnmiej prognozy finansowej. XVI Sesja za
2019-11-28 09:31:13 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2019 rok. XVI Sesja za
2019-11-28 09:33:24 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Miasta Boguszów-Gorce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytki publicznego w zakresie realizacji zadań publicznych na rok 2020. XVI Sesja za
2019-11-28 09:40:01 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży. XVI Sesja za
2019-11-28 09:41:43 Podjęcie uchwały w sprawie współdziałania Gminy Boguszów-Gorce z Gminami: Walim, Głuszyca, Mieroszów, Stare Bogaczowice, Szczawno-Zdrój i wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w zakresie wspólnej realizacji zadania pn. Edukacja przez inspirację na lata 2019-2024. XVI Sesja za
2019-11-28 09:43:33 Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Boguszów-Gorce na lata 2020-2022. XVI Sesja za
2019-11-28 09:46:42 Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych położonych w granicach administracyjnych Miasta Boguszowa-Gorc na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg. XVI Sesja za
2019-11-28 09:48:59 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LI/304/18 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowych, na realizację przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz sposobu ich rozliczania. XVI Sesja za
2019-11-28 09:50:49 Podjęcie uchwały w sprawie nadania nowej nazwy ulicy na terenie miasta Boguszowa-Gorc. XVI Sesja za
2019-12-19 09:33:13 Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. XVII Sesja za
2019-12-19 09:45:25 Uchwała w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2019 rok. XVII Sesja za
2019-12-19 09:50:47 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr X/59/19 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z kolei linowej i wyciągu narciarskiego w Ośrodku Sportwo-Rekreacyjnym Dzikowiec. XVII Sesja za
2019-12-19 09:53:15 Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasto Boguszów-Gorce na rok 2020. XVII Sesja za
2019-12-19 09:55:39 Uchwała w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Boguszów-Gorce, branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia. XVII Sesja za
2019-12-19 09:57:34 Uchwała w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Miasto Boguszów-Gorce, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia. XVII Sesja za
2019-12-19 10:00:25 Uchwała w sprawie nadania statutu Miejskiej Bibliotece im. Władysława Broniewskiego - Centrum Kultury w Boguszowie-Gorcach. XVII Sesja za
2019-12-19 10:10:36 Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc. XVII Sesja przeciw
2019-12-19 10:22:17 Uchwała w sprawie rozpatrznia skargi na nienależyte wykonanie zadania przez Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc. XVII Sesja przeciw
2019-12-19 10:25:33 Uchwała w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach na I półrocze 2020 roku. XVII Sesja za
2020-01-27 09:42:38 Uchwała w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej. XVIII Sesja za
2020-01-27 10:25:33 Uchwała Budżetowa na 2020 rok. XVIII Sesja za
2020-01-27 10:32:58 Uchwała w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Miasto Boguszów-Gorce konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu Gminy Boguszów-Gorce na rok 2020. XVIII Sesja za
2020-01-27 10:42:54 Uchwała w sprawie przystąpienia Gminy Miasta Boguszowa-Gorc do realizacji Programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2019-2020 realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. XVIII Sesja za
2020-01-27 10:46:19 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr LII/308/18 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Miasto Boguszów-Gorce. XVIII Sesja za
2020-01-27 10:54:38 Uchwała w sprawie przyjęcia założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Boguszów-Gorce na lata 2019-2034. XVIII Sesja za
2020-01-31 08:06:52 Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. XIX Sesja (nadzwyczajna) za
2020-01-31 08:17:49 Uchwała w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2020. XIX Sesja (nadzwyczajna) za
2020-03-13 08:08:50 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2020. XX Sesja (nadzwyczajna) za
2020-03-13 08:11:40 Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji ds. zniszczenia dokumentów kandydatów zgłoszonych na ławników. XX Sesja (nadzwyczajna) za
2020-04-21 09:46:04 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Budzetowej na rok 2020. XXI Sesja (nadzwyczajna) wstrzymał się
2020-04-21 10:03:01 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określenia stawki opłaty podwyższonej orz zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. XXI Sesja (nadzwyczajna) wstrzymał się
2020-04-21 10:23:36 Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XXV/146/12 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. XXI Sesja (nadzwyczajna) wstrzymał się
2020-04-21 10:26:14 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/196/13 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie przejęcia zadania Powiatu Wałbrzyskiego w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych leżących w granicach Gminy Boguszów-Gorce. XXI Sesja (nadzwyczajna) za
2020-04-21 10:45:50 Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Boguszów-Gorce. XXI Sesja (nadzwyczajna) za
2020-04-21 10:48:35 Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) przez Gminę Boguszów-Gorce na rzecz Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Boguszowie-Gorcach. XXI Sesja (nadzwyczajna) za
2020-04-21 10:51:23 odjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych i ośrodkach wsparcia. XXI Sesja (nadzwyczajna) za
2020-04-21 11:05:15 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Boguszów-Gorce na rok 2020. XXI Sesja (nadzwyczajna) za
2020-05-20 13:48:31 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boguszowa-Gorc na lata 2020-2025. XXII Sesja (nadzwyczajna) za
2020-05-20 14:01:31 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2020. XXII Sesja (nadzwyczajna) za
2020-06-15 09:26:11 Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Boguszów-Gorce. XXIII Sesja (nadzwyczajna) za
2020-06-15 09:29:02 Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. XXIII Sesja (nadzwyczajna) za
2020-06-30 09:35:01 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2020 rok. XXIV Sesja za
2020-06-30 09:39:23 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LII/308/18 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Miasto Boguszów-Gorce. XXIV Sesja przeciw
2020-06-30 09:44:46 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dni i godzin otwierania i zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i usługowych dla ludności na terenie gminy Boguszów-Gorce. XXIV Sesja przeciw
2020-06-30 09:47:15 Podjęcie uchwały w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania odpadów oraz wysokość cen za te usługi. XXIV Sesja za
2020-06-30 09:52:55 Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. XXIV Sesja wstrzymał się
2020-06-30 09:55:24 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach na II półrocze 2020 r. XXIV Sesja za
2020-06-30 09:33:22 Wniosek radnego Geminga w sprawie wycofania projektu uchwały w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2020 z porządku obrad. XXIV Sesja przeciw
2020-07-03 09:40:23 Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. XXV Sesja (nadzwyczajna) za
2020-07-03 09:37:45 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2020 rok. XXV Sesja (nadzwyczajna) za
2020-08-20 09:30:27 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta wotum zaufania. XXVI Sesja przeciw
2020-08-20 10:05:49 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Boguszów-Gorce za 2019 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Boguszów-Gorce za 2019 rok. XXVI Sesja za
2020-08-20 10:09:38 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Boguszowa-Gorc. XXVI Sesja przeciw
2020-08-20 10:28:57 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2020 rok. XXVI Sesja za
2020-08-20 10:32:56 Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Miasta. XXVI Sesja za
2020-08-20 10:35:04 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/202/17 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguszowie-Gorcach. XXVI Sesja za
2020-08-20 10:38:29 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/130/20 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia dni i godzin otwierania i zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i usługowych dla ludności na terenie gminy Boguszów-Gorce. XXVI Sesja za
2020-08-20 10:40:54 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXI/120/20 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 21 kwietnia 2020 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Boguszów-Gorce. XXVI Sesja za
2020-08-20 10:00:41 Wniosek radnego Wiśniewskiego o wycofanie z porządku obrad punktu w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Boguszów-Gorce za rok 2019 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Boguszów-Gorce za rok 2019 XXVI Sesja przeciw
2020-08-20 10:53:19 Wniosek radnego Wiśniewskiego w sprawie wystosowania zapytania do Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu, Rzecznika Sądu Okręgowego w Świdnicy, Prezesa Rady Ministrów, Wojewody Dolnośląskiego i do Rzecznika Praw Obywatelskich o termin wyborów Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc i wyjaśnienia sytuacji prawnej dot. referendum, które odbyło się w czerwcu 2020 r. XXVI Sesja wstrzymał się
2020-08-20 11:02:43 Wniosek radnego Forysia w sprawie przeprowadzenia kontroli Komisji Rewizyjnej w Miejskiej Bibliotece Publicznej - Centrum Kultury w Boguszowie-Gorcach XXVI Sesja wstrzymał się
2020-09-25 09:49:01 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boguszowa-Gorc na lata 2020-2025. XXVII Sesja za
2020-09-25 10:08:06 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2020 rok. XXVII Sesja za
2020-09-25 10:26:38 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej, poprzez realizację i finansowanie kosztów zadania pn. Budowa wraz z przebudową chodników w ciągu drogi powiatowej nr 3366D ul.Kosynierów w Boguszowie-Gorcach, dla Powiatu Wałbrzyskiego XXVII Sesja za
2020-09-25 10:37:13 Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków na Fundusz Wsparcia Policji w celu zapewnienia finansowania dodatkowych pieszych patroli Policji na terenie Gminy Boguszów-Gorce. XXVII Sesja za
2020-09-25 11:03:25 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu cmentarzy komunalnych w Boguszowie-Gorcach. XXVII Sesja wstrzymał się
2020-09-25 11:10:07 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na nienależyte wykonanie zadań przez dyrektorów szkół i placówek oświatowych w Boguszowie-Gorcach. XXVII Sesja za
2020-09-25 11:14:41 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/127/16 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania i wykupu. XXVII Sesja za
2020-09-25 10:58:50 Wniosek radnego Urbana w sprawie wyreślenia z uchwały zapisu " mechanicznymi i konnymi" w paragrafie 5 ust. 1 pkt 2. XXVII Sesja przeciw
2020-09-25 11:01:20 Wniosek radnego Urbana w sprawie zastąpienia w uchwale słów "miejca grzebalne", słowami "miejca pochówku". XXVII Sesja za
2020-10-22 09:28:43 Podjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Miasta. XXVIII Sesja za
2020-10-22 09:34:43 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Boguszów-Gorce na lata 2020-2025. XXVIII Sesja za
2020-10-22 10:02:18 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2020 rok. XXVIII Sesja za
2020-10-22 10:27:51 Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gminy Boguszów-Gorce i Gminy Czarny Bór przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu obszaru i granic aglomeracji Boguszów-Gorce. XXVIII Sesja za
2020-10-22 10:30:10 Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gminy Wałbrzych, Gminy Świebodzice, Gminy Szczawno-Zdrój, Gminy Stare Bogaczowice i Gminy Boguszów-Gorce przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu obszaru i granic aglomeracji Wałbrzych. XXVIII Sesja za
2020-10-22 10:09:27 Wniosek Komisji Budżetu i Finansów o pozostawienie stawek podatku od nieruchomości na poziomie 2020 roku. XXVIII Sesja za
2020-10-22 10:24:38 Wniosek Komisji Budżetu i Finansów w sprawie pozostawienia stawek podatku od środków transportowych na poziomie 2020 roku. XXVIII Sesja za
2020-11-30 09:17:38 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2025. XXIX Sesja za
2020-11-30 09:32:06 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2020 rok. XXIX Sesja za
2020-11-30 09:34:45 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Miasta Boguszów-Gorce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie realizacji zadań publicznych na rok 2021. XXIX Sesja za
2020-11-30 09:38:37 Podjęcie uchwały w sprawie zasad sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych i lokali użytkowych, w tym garaży stanowiących własność Gminy Boguszów-Gorce. XXIX Sesja za
2020-11-30 09:40:51 Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Boguszów-Gorce w roku szkolnym 2020/2021. XXIX Sesja za
2020-11-30 09:44:15 Podjęcie uchwały w sprawie rozparzenia skargi na działanie Burmistrza Osoby Pełniącej Funkcję Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc. XXIX Sesja za
2020-12-08 10:24:30 Wniosek radnego Krajewskiego o odrzucenie apelu Klubu Radnych Razem dla Boguszowa-Gorc XXX Sesja (nadzwyczajna) za
2020-12-28 11:20:11 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2025. XXXI Sesja za
2020-12-28 11:32:07 Podjęcie Uchwały w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2020 rok. XXXI Sesja za
2020-12-28 11:45:30 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2025. XXXI Sesja za
2020-12-28 11:59:03 Podjęcie Uchwały Budżetowej na 2021 rok. XXXI Sesja za
2020-12-28 12:03:41 Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Boguszów-Gorce na lata 2021-2025. XXXI Sesja za
2020-12-28 12:09:51 Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Boguszów-Gorce. XXXI Sesja za
2020-12-28 12:15:55 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych. XXXI Sesja za
2020-12-28 12:19:04 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasto Boguszów- Gorce na rok 2021. XXXI Sesja za
2020-12-28 12:26:28 Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Żłobka Miejskiego Nr 1 w Boguszowie-Gorcach i nadania mu statutu XXXI Sesja za
2020-12-28 12:28:30 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/159/16 Rady Miejskiej w Boguszowie- Gorcach z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej - Centrum Obsługi Jednostek w Boguszowie-Gorcach XXXI Sesja za
2020-12-28 12:36:54 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat oraz zasad stosowania ulg i zwolnień w opłatach za korzystanie z kolei linowej i wyciągu narciarskiego na terenie Ośrodka Sportowo- Rekreacyjnego "Dzikowiec" w Boguszowie-Gorcach XXXI Sesja za
2020-12-28 12:41:17 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach na I półrocze 2021 r. XXXI Sesja za
2021-02-19 10:18:47 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej. XXXII Sesja za
2021-02-19 10:52:05 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2021 rok. XXXII Sesja za
2021-02-19 10:54:50 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Boguszów-Gorce na lata 2021-2030. XXXII Sesja za
2021-02-19 10:58:48 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LIII/317/18 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania. XXXII Sesja przeciw
2021-02-19 11:02:34 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIV/88/07 rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 26 października 2007 r. ( z późn.zm.) w sprawie utworzenia Ośrodka Sportu i Rekreacji w Boguszowie-Gorcach. XXXII Sesja za
2021-02-19 11:06:59 Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Miasto Boguszów-Gorce konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu Gminy Boguszów-Gorce na rok 2021. XXXII Sesja za
2021-02-19 11:09:43 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie i opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim Nr 1 prowadzonym przez Gminę Miasto Boguszów-Gorce. XXXII Sesja za
2021-02-19 11:13:13 Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Przedszkola Publicznego Nr 3 wchodzącego w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Boguszowie-Gorcach. XXXII Sesja za
2021-02-19 11:16:21 Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia terminu na wniesienie drugiej i trzeciej opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przez przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży. XXXII Sesja za
2021-02-19 11:18:11 Podjęcie uchwały w sprawie nadania nowej nazwy ulicy na terenie miasta Boguszowa-Gorc. XXXII Sesja za
2021-02-19 11:34:45 Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Boguszów-Gorce. XXXII Sesja za
2021-02-19 11:38:50 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Osoby Pełniącej Funkcję Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc (p.Anna i Władysław Ł.). XXXII Sesja za
2021-02-19 11:41:24 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Osoby Pełniącej Funkcję Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc (p.Agnieszka B.). XXXII Sesja za
2021-02-19 11:42:51 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguszowie-Gorcach. XXXII Sesja za
2021-02-19 11:44:27 Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi na Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Spółki z o.o. w Boguszowie-Gorcach. XXXII Sesja za
2021-02-19 11:45:27 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji (p.Arkadiusz R.). XXXII Sesja za
2021-02-19 11:46:14 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji (p.Piotr S.). XXXII Sesja za
2021-03-19 09:39:18 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2021 rok. XXXIII Sesja ( nadzwyczajna) za
2021-03-19 09:48:45 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Boguszów-Gorce na rok 2021. XXXIII Sesja ( nadzwyczajna) za
2021-04-28 09:14:22 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boguszów-Gorce. XXXIV Sesja (nadzwyczajna) za
2021-04-28 09:49:28 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2021. XXXIV Sesja (nadzwyczajna) za
2021-04-28 10:01:42 Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Miasta Boguszów-Gorce na lata 2021-2030, w tym trybu jej konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. XXXIV Sesja (nadzwyczajna) za
2021-04-28 10:04:30 Podjęcie uchwały w sprawie nadania imienia Publicznej Szkole Podstawowej Nr 6 w Boguszowie-Gorcach. XXXIV Sesja (nadzwyczajna) za
2021-04-28 09:09:03 Wniosek radnego Forysia w sprawie dodania do porządku obrad w punkcie 6 - wnioski i oświadczenia radnych. XXXIV Sesja (nadzwyczajna) przeciw
2021-05-27 09:27:45 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej, poprzez realizację i finansowanie kosztów zadania pn.:Budowa wraz z przebudową chodników w ciągu drogi powiatowej nr 3366D ul.Kosynierów w Boguszowie-Gorcach dla Powiatu Wałbrzyskiego. XXXV Sesja za
2021-05-27 09:38:32 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2021 rok. XXXV Sesja za
2021-05-27 09:45:01 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży działki nr 49/2 obręb nr 003 Boguszów. XXXV Sesja za
2021-05-27 09:49:08 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/280/19 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 30 października 2009 r. w sprawie ustalenia zasad wydzierżawiania i najmu nieruchomości niemieszkaniowych stanowiących gminny zasób nieruchomości, w tym ogrodów przydomowych. XXXV Sesja za
2021-05-27 09:52:27 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXIX/158/20 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie zasad sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych i lokali użytkowych, w tym garaży, stanowiących własność Gminy Boguszów-Gorce. XXXV Sesja za
2021-05-27 09:54:31 Podjęcie uchwały w sprawie umieszczania reklam i pobierania opłat za ekspozycję reklam na terenie Gminy Boguszów-Gorce. XXXV Sesja za
2021-05-27 09:56:07 Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego. XXXV Sesja za
2021-05-27 09:57:53 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXVII/147/20 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 25 września 2020 r. w sprawie ustalenia Regulaminu cmentarzy komunalnych w Boguszowie-Gorcach. XXXV Sesja za
2021-05-27 09:59:39 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc. XXXV Sesja za
2021-05-27 10:01:31 Podjęcie uchwały w sprawie wzniesienia postumentu w Boguszowie-Gorcach upamiętniającego Rajmunda Niwińskiego. XXXV Sesja za
2021-05-27 10:04:27 Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Przedszkola Publicznego Nr 3 wchodzącego w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Boguszowie-Gorcach. XXXV Sesja za
2021-07-15 09:48:59 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta wotum zaufania. XXXVII Sesja za
2021-07-15 10:06:58 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Boguszów-Gorce za rok 2020 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Boguszów-Gorce za rok 2020. XXXVII Sesja za
2021-07-15 10:24:40 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Boguszowa-Gorc. XXXVII Sesja za
2021-07-15 10:43:42 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc. XXXVII Sesja za
2021-07-15 10:54:43 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2021 rok. XXXVII Sesja za
2021-07-15 11:25:20 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ul.Sportowej w rejonie Kuźnic Świdnickich w mieście Boguszów-Gorce. XXXVII Sesja za
2021-07-15 11:27:44 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach na II półrocze 2021 roku. XXXVII Sesja za
2021-07-15 10:42:33 Wniosek radnych w sprawie zmian do projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc XXXVII Sesja za
2021-07-15 10:41:11 Wniosek o odrzucenie wniosku radnych zgłoszonego w sprawie zmiany projektu uchwały Klubu Radnych. XXXVII Sesja przeciw
2021-07-15 11:23:38 Wniosek radnego Lubińskiego o wstrzymanie się z głosowaniem nad projektem uchwały i zdjęcie go z porządku obrad. XXXVII Sesja przeciw
2021-08-27 09:28:30 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. XXXVIII Sesja za
2021-08-27 09:38:26 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2021 rok. XXXVIII Sesja za
2021-08-27 09:41:22 Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Boguszów-Gorce w roku szkolnym 2021/2022. XXXVIII Sesja za
2021-08-27 09:44:10 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy na lata 2021-2026. XXXVIII Sesja za
2021-08-27 09:46:20 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/201/21 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego. XXXVIII Sesja za
2021-08-27 09:48:33 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/200/21 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie umieszczania reklam i pobierania opłat za ekspozycję reklam na terenie Gminy Boguszów-Gorce. XXXVIII Sesja za
2021-08-27 09:51:33 Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu Zasłużony dla Miasta Boguszowa-Gorc. XXXVIII Sesja za
2021-09-29 14:21:06 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Boguszów-Gorce. XXXIX Sesja za
2021-09-29 14:41:34 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2021 rok. XXXIX Sesja za
2021-09-29 14:16:52 Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. XXXIX Sesja za
2021-10-28 09:21:12 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boguszów-Gorce. XL Sesja za
2021-10-28 09:36:46 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2021 rok. XL Sesja za
2021-10-28 09:39:36 Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. XL Sesja za
2021-10-28 09:50:16 Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. XL Sesja za
2021-11-26 09:10:16 Podjęcie oświadczenia zawierającego stanowisko Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach w sprawie postępowania dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. Zakład produkcji polepszacza do gleby i wypełniacza do rekultywacji w miejscowości Boguszów-Gorce. XLI Sesja (nadzwyczajna) za
2021-11-26 09:13:30 Podjęcie oświadczenia zawierającego stanowisko Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach w sprawie postępowania dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na utworzeniu punktu zbierania odpadów wraz z ich przeładunkiem oraz miejsca do kruszenia betonu i gruzu na terenie działki nr 470/1 obręb nr 5 Stary Lesieniec w gminie Boguszów-Gorce. XLI Sesja (nadzwyczajna) za
2021-11-26 09:35:11 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boguszów-Gorce. XLI Sesja (nadzwyczajna) za
2021-11-26 09:36:01 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2021 rok. XLI Sesja (nadzwyczajna) za
2021-11-26 09:50:27 Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Boguszów-Gorce. XLI Sesja (nadzwyczajna) wstrzymał się
2021-11-26 09:54:22 Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. XLI Sesja (nadzwyczajna) za
2021-11-26 09:56:58 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Miasta Boguszów-Gorce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022. XLI Sesja (nadzwyczajna) za
2021-11-26 10:01:48 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach. XLI Sesja (nadzwyczajna) za
2021-11-26 10:07:07 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc. XLI Sesja (nadzwyczajna) za
2021-11-26 09:49:31 Wniosek radnego Urbana o zakończenie dyskusji w temacie Regulaminu utrzymania czystości porządku w mieście XLI Sesja (nadzwyczajna) przeciw
2021-12-10 09:14:40 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boguszów-Gorce. XLII Sesja (nadzwyczajna) za
2021-12-10 09:21:54 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2021 rok. XLII Sesja (nadzwyczajna) za
2021-12-22 10:17:55 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2021 rok. XLIII Sesja za
2021-12-22 10:20:55 Podjęcie uchwały w sprawie wydatków, które nie wygasają w 2021 roku wraz z upływem roku budżetowego. XLIII Sesja za
2021-12-22 10:32:57 Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boguszów-Gorce. XLIII Sesja za
2021-12-22 10:52:29 Podjęcie Uchwały Budżetowej na 2022 rok. XLIII Sesja za
2021-12-22 11:02:51 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasto Boguszów-Gorce. XLIII Sesja za
2021-12-22 11:06:27 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/171/20 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat oraz zasad stosowania ulg i zwolnień w opłatach za korzystanie z kolei linowej i wyciągu narciarskiego na terenie Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego Dzikowiec w Boguszowie-Gorcach. XLIII Sesja za
2021-12-22 11:21:36 Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu Zasłużony dla Miasta Boguszowa-Gorc. XLIII Sesja za
2021-12-22 11:30:02 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach na I półrocze 2022 roku. XLIII Sesja za
2021-12-22 11:19:49 Wniosek radnego Lorenca o zamknięcie dyskusji i przejście do głosowania nad projektem uchwały. XLIII Sesja za
2021-12-22 11:28:58 Wniosek radnego Łasickiego o zakończenie dyskusji. XLIII Sesja za
2022-02-28 10:14:47 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2022 rok. XLIV Sesja za
2022-02-28 10:18:22 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej z terenu gminy Boguszów-Gorce, biorących udział w działaniu ratowniczym, akcji ratunkowej, szkoleniu lub ćwiczeniu. XLIV Sesja za
2022-02-28 10:20:20 Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji składników mienia Gminy Miasto Boguszów-Gorce. XLIV Sesja za
2022-02-28 10:22:39 Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Miasto Boguszów-Gorce konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu Gminy Boguszów-Gorce za rok 2022. XLIV Sesja za
2022-02-28 10:24:23 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLI/229/21 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Boguszów-Gorce. XLIV Sesja za
2022-02-28 10:26:38 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały XLI/230/21 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości o zagospodarowania tych odpadów. XLIV Sesja za
2022-02-28 10:34:30 Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. XLIV Sesja wstrzymał się
2022-02-28 10:37:49 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dni i godzin otwierania i zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i usługowych dla ludności na terenie gminy Boguszów-Gorce. XLIV Sesja za
2022-03-29 09:26:16 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boguszów-Gorce. XLV Sesja za
2022-03-29 09:34:57 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2022 rok. XLV Sesja za
2022-03-29 09:38:45 Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej im.Władysława Broniewskiego – Centrum Kultury w Boguszowie-Gorcach. XLV Sesja za
2022-03-29 09:41:45 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Boguszów-Gorce za rok 2022. XLV Sesja za
2022-03-29 09:49:54 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLI/229/21 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Boguszów-Gorce. XLV Sesja za
2022-03-29 09:53:31 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały XLI/230/21 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości o zagospodarowania tych odpadów. XLV Sesja wstrzymał się
2022-03-29 10:38:57 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określenia stawki opłaty podwyższonej oraz zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. XLV Sesja wstrzymał się
2022-05-16 09:33:26 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2022 rok. XLVI Sesja (nadzwyczajna) wstrzymał się
2022-05-16 09:35:41 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dni i godzin otwierania i zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i usługowych dla ludności na terenie gminy Boguszów-Gorce. XLVI Sesja (nadzwyczajna) za
2022-05-16 09:40:39 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/246/22 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej z terenu gminy Boguszów-Gorce, biorących udział w działaniu ratowniczym, akcji ratunkowej, szkoleniu lub ćwiczeniu. XLVI Sesja (nadzwyczajna) za
2022-05-16 09:46:58 Podjęcie uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Miasta Boguszów-Gorce. XLVI Sesja (nadzwyczajna) za
2022-05-16 09:48:46 Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu Zasłużony dla Miasta Boguszowa-Gorc. XLVI Sesja (nadzwyczajna) za
2022-05-16 09:58:11 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z placów zabaw stanowiących własność Gminy Miasto Boguszów-Gorce. XLVI Sesja (nadzwyczajna) za
2022-05-16 09:08:05 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boguszów-Gorce. XLVI Sesja (nadzwyczajna) za
2022-06-29 09:33:20 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta wotum zaufania. XLVII Sesja wstrzymał się
2022-06-29 09:52:42 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Boguszów-Gorce za rok 2021 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Boguszów-Gorce za rok 2021. XLVII Sesja wstrzymał się
2022-06-29 09:58:18 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Boguszowa-Gorc. XLVII Sesja wstrzymał się
2022-06-29 10:07:37 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boguszów-Gorce. XLVII Sesja za
2022-06-29 10:33:43 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2022 rok. XLVII Sesja za
2022-06-29 10:41:00 Podjęcie uchwały w sprawie określenia trybu udzielania oraz sposobu rozliczania i kontroli wykorzystania dotacji celowych z budżetu Gminy Boguszów-Gorce stowarzyszeniom ogrodowym, które prowadzą rodzinne ogrody działkowe. XLVII Sesja za
2022-06-29 10:42:57 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z siłowni zewnętrznych stanowiących własność Gminy Miasto Boguszów-Gorce. XLVII Sesja za
2022-06-29 10:45:03 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Miasto Boguszów-Gorce do wykonywania działalności w zakresie usług telekomunikacyjnych. XLVII Sesja za
2022-06-29 10:49:05 Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia miejsc handlu rolników i ich domowników produktami rolnymi lub spożywczymi oraz zasad tego handlu w Boguszowie-Gorcach. XLVII Sesja za
2022-06-29 10:51:11 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach na II półrocze 2022 roku. XLVII Sesja za
2022-07-12 09:25:02 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla gminy Boguszów-Gorce na lata 2022-2025 z perspektywą do roku 2029 wraz z podsumowaniem. XLVIII Sesja za
2022-07-12 09:40:34 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta Boguszów-Gorce na lata 2021-2030. XLVIII Sesja za
2022-07-12 09:42:49 Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Boguszów-Gorce w roku szkolnym 2022/2023. XLVIII Sesja za
2022-08-26 09:20:14 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boguszów-Gorce. XLIX Sesja (nadzwyczajna) za
2022-08-26 09:34:23 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2022 rok. XLIX Sesja (nadzwyczajna) za
2022-08-26 09:40:27 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i młodsze w szkołach, przedszkolach, zespole, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Boguszów-Gorce . XLIX Sesja (nadzwyczajna) za
2022-09-15 09:58:41 Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu skargi na uchwałę nr XLIX/292/18 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego na terenie miasta Boguszów-Gorce, obręby nr 5 i 6 Stary Lesieniec i terenów sąsiednich. L Sesja (nadzwyczajna) za
2022-09-28 09:43:28 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2022 rok. LII Sesja za
2022-09-23 09:08:05 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2022 rok. LI Sesja (nadzwyczajna) za
2022-09-28 09:51:26 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boguszów-Gorce. LII Sesja za
2022-09-28 10:26:16 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określenia stawki opłaty podwyższonej oraz zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. LII Sesja za
2022-09-28 10:29:59 Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. LII Sesja za
2022-09-28 10:32:09 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ul.Sportowej w rejonie Kuźnic Świdnickich w mieście Boguszów-Gorce. LII Sesja za
2022-09-28 10:35:17 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości o numerach ewidencyjnych: 23, 14, 21, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 34 w obrębie 3 Boguszów będących własnością Gminy Boguszów - Gorce na okres 30 lat przeznaczonych pod budowę farmy fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą. LII Sesja za
2022-09-28 10:40:19 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XI/69/19 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach, przedszkolach i zespołach, dla których organem prowadzącym jest jest Gmina Miasto Boguszów-Gorce, dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz nagród za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. LII Sesja za
2022-10-26 10:42:22 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2022 rok. LIII Sesja za
2022-10-26 10:49:54 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boguszów-Gorce. LIII Sesja wstrzymał się
2022-11-14 10:15:25 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2022 rok. LIV Sesja (nadzwyczajna) za
2022-11-14 10:19:49 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boguszów-Gorce. LIV Sesja (nadzwyczajna) za
2022-11-29 09:35:51 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2022 rok. LV Sesja wstrzymał się
2022-11-29 09:40:28 Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. LV Sesja za
2022-11-29 09:42:20 Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. LV Sesja za
2022-11-29 09:45:43 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat oraz zasad stosowania ulg i zwolnień w opłatach za korzystanie z kolei linowej i wyciągu narciarskiego na terenie Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego Dzikowiec w Boguszowie-Gorcach. LV Sesja za
2022-11-29 09:48:53 Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych. LV Sesja za
2022-11-29 10:10:13 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LII/286/22 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 28 września 2022 r. w sprawie wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określenia stawki opłaty podwyższonej oraz zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. LV Sesja za
2022-11-29 10:12:49 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LII/287/22 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 28 września 2022 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. LV Sesja za
2022-11-29 10:15:17 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLI/229/21 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Boguszów-Gorce. LV Sesja za
2022-11-29 10:18:31 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości. LV Sesja za
2022-11-29 10:21:21 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Miasto Boguszów-Gorce w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Kwiat Lnu z siedzibą w Czadrowie w okresie programowania 2021-2027. LV Sesja za
2022-11-29 10:23:15 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Miasta Boguszów-Gorce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023. LV Sesja za
2022-11-29 10:25:35 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XXXII/178/21 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie i opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim Nr 1 w Boguszowie-Gorcach. LV Sesja za
2022-11-29 10:27:31 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XXXI/169/20 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie utworzenia Żłobka Miejskiego Nr 1 w Boguszowie-Gorcach. LV Sesja za
2022-11-29 10:08:46 Wniosek radnego Borkowskiego o wycofanie z porządku obrad projektów uchwał z punktów 8 i 10. LV Sesja przeciw
2022-12-05 09:02:09 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2022 rok. LVI Sesja (nadzwyczajna) za
2022-12-15 13:07:47 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2022 rok. LVII Sesja (nadzwyczajna) za
2022-12-15 13:15:04 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boguszów-Gorce. LVII Sesja (nadzwyczajna) za
2022-12-21 09:27:54 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2022 rok. LVIII Sesja za
2022-12-21 09:54:04 Podjęcie Uchwały Budżetowej na 2023 rok. LVIII Sesja za
2022-12-21 09:38:58 Podjęcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boguszów-Gorce. LVIII Sesja za
2022-12-21 10:14:10 Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji filii nr 1 przy ul.Anny Walentynowicz 6A w Boguszowie-Gorcach wchodzącej w skład Miejskiej Biblioteki Publicznej im.Władysława Broniewskiego -Centrum Kultury w Boguszowie-Gorcach oraz zmieniająca uchwałę nr XLV/255/22 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie nadania statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej im.Władysława Broniewskiego – Centrum Kultury w Boguszowie-Gorcach. LVIII Sesja za
2022-12-21 10:16:32 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasto Boguszów-Gorce na lata 2023-2025. LVIII Sesja za
2022-12-21 10:20:56 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji. LVIII Sesja za
2022-12-21 10:23:15 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach na I półrocze 2023 roku. LVIII Sesja za
2022-12-30 09:11:35 Podjęcie uchwały w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. LIX Sesja (nadzwyczajna) za
2022-12-30 09:07:21 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2022 rok. LIX Sesja (nadzwyczajna) za
2023-01-31 09:57:37 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2023 rok. LX Sesja wstrzymał się
2023-01-31 10:06:19 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boguszów-Gorce. LX Sesja wstrzymał się
2023-01-31 10:10:51 Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Przedszkola Publicznego Nr 3 wchodzącego w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Boguszowie-Gorcach. LX Sesja za
2023-01-31 10:13:42 Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr VI/25/15 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia sposobu sprawiania pogrzebu w Gminie Boguszów-Gorce. LX Sesja za
2023-01-31 10:20:36 Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia dziennego dla seniorów pod nazwą Klub Seniora na Krakowskim Osiedlu oraz zmiany uchwały nr XXXIII/202/17 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguszowie-Gorcach. LX Sesja za
2023-01-31 10:23:32 Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia Klub Seniora na Krakowskim Osiedlu. LX Sesja za
2023-01-31 10:30:01 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Miasto Boguszów-Gorce do porozumienia międzygminnego dotyczącego sporządzenia Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Wałbrzyskiego Obszaru Funkcjonalnego (Sustainable Urban Mobility Plan - SUMP). LX Sesja za
2023-01-31 10:35:04 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta w sprawie niewykonania czynności polegających na zapewnieniu dostępu do danych przestrzennych. LX Sesja przeciw
2023-01-31 10:38:01 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta w sprawie niewykonania czynności polegających na zapewnieniu dostępu do danych przestrzennych. LX Sesja za
2023-02-10 12:05:34 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2023 rok. LXI Sesja (nadzwyczajna) za
2023-02-28 12:26:49 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Dolnośląskiego. LXII Sesja za
2023-02-28 12:32:57 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2023 rok. LXII Sesja za
2023-02-28 12:37:54 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boguszów-Gorce. LXII Sesja za
2023-02-28 12:40:26 Podjęcie uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, opłat lokalnych i niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym stanowiących dochody budżetu Gminy Miasta Boguszów-Gorce za pomocą innego instrumentu płatniczego. LXII Sesja za
2023-02-28 13:18:43 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Gminy Miasta Boguszów-Gorce do Wałbrzyskiego Klastra Energii i Wodoru. LXII Sesja za
2023-02-28 13:30:43 Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023. LXII Sesja za
2023-02-28 13:33:10 Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Boguszów-Gorce. LXII Sesja za
2023-03-28 13:24:35 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2023 rok. LXIII Sesja za
2023-03-28 13:31:31 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Boguszów- Gorce na rok 2023”. LXIII Sesja za
2023-03-28 13:33:42 Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Boguszów- Gorce na lata 2023-2025. LXIII Sesja za
2023-03-28 13:36:54 Podjęcie uchwały w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy miastem Boguszów- Gorce a gminą Lallaing we Francji. LXIII Sesja za
2023-04-27 13:33:28 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2023 rok. LXIV Sesja za
2023-04-27 13:38:49 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boguszów-Gorce. LXIV Sesja za
2023-04-27 14:52:00 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego stałych Komisji Rady Miejskiej. LXIV Sesja za
2023-04-27 14:48:38 Głosowanie ws. kandydatury radnej Doroty Paruch na przewodniczącą Komisji Budżetu i Finansów LXIV Sesja za
2023-04-27 14:50:50 Głosowanie ws. kandydatury radnego Krzysztofa Krajewskiego na przewodniczącego Komisji Polityki Społecznej LXIV Sesja za
2023-04-27 14:53:23 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej. LXIV Sesja za
2023-04-27 14:37:48 Podjęcie Uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji LXIV Sesja za
2023-05-31 13:47:24 Uchwała zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określenia stawki opłaty podwyższonej oraz zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. LXV Sesja za
2023-05-31 13:49:14 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. LXV Sesja za
2023-05-31 13:57:05 Uchwała w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2023 rok LXV Sesja za
2023-05-31 14:03:40 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boguszów-Gorce LXV Sesja wstrzymał się
2023-05-31 14:06:50 Uchwała w sprawie przekształcenia Przedszkola Publicznego Nr 3 wchodzącego w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Boguszowie-Gorcach LXV Sesja za
2023-06-27 14:38:05 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta wotum zaufania. LXVI Sesja wstrzymał się
2023-06-27 15:15:22 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Boguszów-Gorce za 2022 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Boguszów-Gorce za 2022 rok. LXVI Sesja wstrzymał się
2023-06-27 15:23:22 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Boguszowa-Gorc. LXVI Sesja wstrzymał się
2023-06-27 15:37:40 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2023 rok. LXVI Sesja za
2023-06-27 15:42:03 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boguszów-Gorce. LXVI Sesja za
2023-06-27 15:44:26 podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych i nagród za osiągnięte wyniki sportowe oraz za prowadzenie szkolenia zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe. LXVI Sesja za
2023-06-27 15:47:58 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach na II półrocze 2023 roku. LXVI Sesja za
2023-07-11 15:28:51 Uchwała w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2023 rok. LXVII Sesja (nadzwyczajna) za
2023-07-11 15:31:22 Uchwała w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych. LXVII Sesja (nadzwyczajna) za
2023-07-11 15:33:42 Uchwała w sprawie określenia stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu. LXVII Sesja (nadzwyczajna) za
2023-08-31 09:30:17 Uchwała w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2023 rok LXVIII Sesja za
2023-08-31 09:37:14 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boguszów - Gorce LXVIII Sesja za
2023-08-31 09:40:15 Uchwała w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego LXVIII Sesja za
2023-08-31 09:43:57 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego stałych komisji Rady Miejskiej LXVIII Sesja za
2023-08-31 09:49:02 Wniosek o budowę windy w budynku Urzędu Miejskiego w Boguszowie-Gorcach. LXVIII Sesja za
2023-09-27 09:15:29 Uchwała w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie zmiany nazwy Powiatu Wałbrzyskiego na Powiat Sudecki LXIX Sesja za
2023-09-27 09:49:46 Uchwała w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2023 rok LXIX Sesja za
2023-09-27 10:02:12 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boguszów - Gorce LXIX Sesja za
2023-10-24 09:26:55 Projekt uchwały w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2023 rok LXX Sesja za
2023-10-24 09:33:07 Projekt Uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Boguszów-Gorce LXX Sesja za
2023-10-24 09:35:48 Projekt Uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/127/16 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania i wykupu z późniejszymi zmianami LXX Sesja za
2023-10-24 09:40:21 Projekt Uchwały w sprawie emisji obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu LXX Sesja za
2023-11-27 09:41:07 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2023 rok. Sesja LXXI za
2023-11-27 10:05:19 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boguszów-Gorce. Sesja LXXI za
2023-11-27 10:08:27 Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Sesja LXXI za
2023-11-27 10:10:22 Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych. Sesja LXXI za
2023-11-27 10:12:48 Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego : posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028 Sesja LXXI za
2023-11-27 10:14:52 Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028 Sesja LXXI za
2023-11-27 10:16:50 Podjecie uchwały w sprawie określania zasad zwrotu wydatków w zakresie wsparcia w postaci posiłku oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych osobom objętym wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028 Sesja LXXI za
2023-11-27 10:18:53 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Miasta Boguszów-Gorce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024 Sesja LXXI za
2023-11-27 10:22:57 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XXI/120/20 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 21 kwietnia 2020 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Boguszów-Gore Sesja LXXI za
2023-11-27 09:09:31 Wniosek Radnego Urbana o udzielenie głosu mieszkance Boguszowa-Gorc Sesja LXXI wstrzymał się
2023-12-11 14:35:26 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2023 rok. LXXII Sesja (nadzwyczajna) za
2023-12-20 09:20:53 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2023 rok. LXXIII Sesja ( nadzwyczajna) za
2023-12-20 09:26:10 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boguszów-Gorce. LXXIII Sesja ( nadzwyczajna) za
2023-12-20 09:27:30 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach na I półrocze 2024 roku. LXXIII Sesja ( nadzwyczajna) za
2023-12-28 09:14:41 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2023 rok LXXIV Sesja za
2023-12-28 09:33:42 Podjęcie Uchwały Budżetowej na 2024 rok LXXIV Sesja za
2023-12-28 09:45:04 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej LXXIV Sesja za
2023-12-28 09:48:35 Podjecie uchwały w sprawie wydatków, które nie wygasają w 2023 roku wraz z upływem roku budżetowego. LXXIV Sesja za
2024-01-31 09:29:31 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2024 rok. LXXV Sesja za
2024-01-31 09:33:00 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boguszów-Gorce. LXXV Sesja za
2024-01-31 09:35:25 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Boguszów-Gorce, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów. LXXV Sesja za
2024-01-31 09:54:16 Wniosek o wycofanie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości do dalszego procedowania. LXXV Sesja za
2024-02-27 09:25:13 Projekt uchwały w sprawie zmian w Uchwale budżetowej na 2024 rok LXXVI Sesja za
2024-02-27 09:28:18 Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział strażaków ratowników oraz kandydatów na strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Boguszów-Gorce, biorących udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu LXXVI Sesja za
2024-02-27 09:30:28 Projekt uchwały w sprawie ustanowienia programu osłonowego Gminy Miasta Boguszów-Gorce „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024 LXXVI Sesja za
2024-02-27 09:32:59 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości. LXXVI Sesja za
2024-03-28 09:27:40 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2024 rok. LXXVII Sesja za
2024-03-28 09:33:46 Podjęcie uchwały zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej. LXXVII Sesja za
2024-03-28 09:37:33 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Boguszów-Gorce. LXXVII Sesja za
2024-03-28 09:39:50 Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu treningowym, wspomaganym i ośrodkach wsparcia. LXXVII Sesja za