Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Urząd Miejski w Boguszowie-Gorcach

Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Tadeusz Nowak

Tadeusz Nowak

Radny

Okręg: 2, zdobyte głosy: -, przynależność:

Status: powołany - 11.07.2023

Przynależność do komisji

Nazwa komisji Rodzaj Uchwała Funkcja
Komisja Budżetu i Finansów stała Uchwała Nr II/5/18 członek
Komisja Infrastruktury i Gospodarki Miejskiej stała Uchwała Nr II/5/18 członek

Interpelacje i zapytania - VIII kadencja 2018-2023

Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi

Głosowania - VIII kadencja 2018-2023

Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2023-07-11 15:28:51 Uchwała w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2023 rok. LXVII Sesja (nadzwyczajna) za
2023-07-11 15:31:22 Uchwała w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych. LXVII Sesja (nadzwyczajna) za
2023-07-11 15:33:42 Uchwała w sprawie określenia stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu. LXVII Sesja (nadzwyczajna) za
2023-08-31 09:30:17 Uchwała w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2023 rok LXVIII Sesja za
2023-08-31 09:37:14 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boguszów - Gorce LXVIII Sesja za
2023-08-31 09:40:15 Uchwała w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego LXVIII Sesja za
2023-08-31 09:43:57 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego stałych komisji Rady Miejskiej LXVIII Sesja za
2023-08-31 09:49:02 Wniosek o budowę windy w budynku Urzędu Miejskiego w Boguszowie-Gorcach. LXVIII Sesja za
2023-09-27 09:15:29 Uchwała w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie zmiany nazwy Powiatu Wałbrzyskiego na Powiat Sudecki LXIX Sesja przeciw
2023-09-27 09:49:46 Uchwała w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2023 rok LXIX Sesja za
2023-09-27 10:02:12 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boguszów - Gorce LXIX Sesja za
2023-10-24 09:26:55 Projekt uchwały w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2023 rok LXX Sesja za
2023-10-24 09:33:07 Projekt Uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Boguszów-Gorce LXX Sesja za
2023-10-24 09:35:48 Projekt Uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/127/16 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania i wykupu z późniejszymi zmianami LXX Sesja za
2023-10-24 09:40:21 Projekt Uchwały w sprawie emisji obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu LXX Sesja za
2023-11-27 09:41:07 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2023 rok. Sesja LXXI za
2023-11-27 10:05:19 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boguszów-Gorce. Sesja LXXI za
2023-11-27 10:08:27 Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Sesja LXXI wstrzymał się
2023-11-27 10:10:22 Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych. Sesja LXXI wstrzymał się
2023-11-27 10:12:48 Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego : posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028 Sesja LXXI za
2023-11-27 10:14:52 Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028 Sesja LXXI za
2023-11-27 10:16:50 Podjecie uchwały w sprawie określania zasad zwrotu wydatków w zakresie wsparcia w postaci posiłku oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych osobom objętym wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028 Sesja LXXI za
2023-11-27 10:18:53 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Miasta Boguszów-Gorce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024 Sesja LXXI za
2023-11-27 10:22:57 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XXI/120/20 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 21 kwietnia 2020 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Boguszów-Gore Sesja LXXI wstrzymał się
2023-11-27 09:09:31 Wniosek Radnego Urbana o udzielenie głosu mieszkance Boguszowa-Gorc Sesja LXXI za