Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Urząd Miejski w Boguszowie-Gorcach

Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Daniel Lubiński

Daniel Lubiński

Radny

Okręg: 8, zdobyte głosy: 164

Status: powołany - 20.11.2018

Przynależność do komisji

Nazwa komisji Rodzaj Uchwała Funkcja
Komisja Budżetu i Finansów stała Uchwała Nr II/5/18 członek
Komisja Rewizyjna stała Uchwała Nr II/3/18 członek

Interpelacje i zapytania - VIII kadencja 2018-2023

Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi
6 Dot. umorzenia zaległości cywilnoprawnych interpelacja 2019-02-21 2019-03-05
14 Dot. terminowości udzielania odpowiedzi na interpelacje radnych oraz udostępnienie pism kierowanych do ZGM w sprawie kwalifikacji kierownika CKK Witold interpelacja 2019-04-02 2019-04-12
15 Dot. naruszenia postanowień umowy zawartej w wyniku postępowania przetargowego na zadanie pn.: interpelacja 2019-04-02 2019-04-15
18 Dot. umorzeń należności przypadających Gminie Boguszów-Gorce od dnia 10.01.2019 r. interpelacja 2019-04-10 2019-04-23
19 Dot. podmiotów świadczących usługi prawne na rzecz Urzędu Miejskiego w Boguszowie-Gorcach, jednostek organizacyjnych gminy i spółek miejskich wniosek 2019-04-10 2019-04-24
23 Dot. naruszeń stwierdzonych w wyniku kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Miejskim przez Państwową Inspekcję Pracy interpelacja 2019-05-10 2019-05-24
24 Dot. obsługi prawnej świadczonej przez radców i adwokatów dla Urzędu Miejskiego w Boguszowie-Gorcach interpelacja 2019-05-10 2019-05-24
25 Dot. organizacji Dni Boguszowa-Gorc w 2019 r. zapytanie 2019-05-31 2019-06-14
26 Dot. organizacji Wigilii Miejskiej w 2018 r. zapytanie 2019-05-31 2019-06-18
27 Dot. modernizacji kaplicy na cmentarzu komunalnym przy ul.Chopina oraz przebudowy ciągu komunikacyjnego wraz z budową parkingu przy ul.Chopina w Boguszowie-Gorcach zapytanie 2019-05-31 2019-06-18
28 Dot. budowy obwodnicy Gorc zapytanie 2019-06-17 2019-07-01
29 Dot. zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2019 wniosek 2019-06-17 2019-06-24
39 Dot. badań geologicznych gruntu działek pod realizację budowy obwodnicy Gorc interpelacja 2019-09-11 2019-09-30
40 Dot. środków transportu wykorzystywanych podczas organizacji imprez miejskich, szkolnych, wyjazdów służbowych, szkoleń itp. interpelacja 2019-09-11 2019-09-26
87 Dot. zimowego utrzymania dróg i chodników interpelacja 2021-01-18 2021-02-10
96 Dot. naprawy wyrw przy ul.Dworcowej i ul.Waryńskiego interpelacja 2021-03-02 2021-03-16
106 Dot. wprowadzenia zmiany organizacji ruchu na ul. Azaliowej i Lipowej interpelacja 2021-06-28 2021-07-08
107 Dot. naprawy uszkodzonego znaku drogowego na przystanku komunikacyjnym interpelacja 2021-06-28 2021-09-27
125 Dot. zimowego utrzymania dróg i chodników interpelacja 2023-02-02 2023-02-17

Głosowania - VIII kadencja 2018-2023

Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2018-11-20 11:16:06 Wybór Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyborów Przewodniczącego Rady Miejskiej I Sesja Inauguracyjna za
2018-11-20 12:12:13 Wybór Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyborów Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach I Sesja Inauguracyjna za
2018-12-20 11:31:42 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr II/5/18 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia składu osobowego stałych komisji Rady III Sesja za
2018-12-20 11:46:13 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2018 rok III Sesja za
2018-12-20 11:51:27 Podjęcie uchwały w sprawie wydatków, które nie wygasają w 2018 roku wraz z upływem roku budżetowego III Sesja za
2018-12-20 12:06:28 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej III Sesja za
2018-12-20 12:51:31 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności III Sesja za
2018-12-20 13:06:33 Podjęcie uchwały w sprawie wspólnej realizacji z Powiatem Wałbrzyskim, zadania pod nazwą Budowa obwodnicy Gorc obejmującej odcinek drogi powiatowej nr 3366D oraz łącznik do drogi wojewódzkiej nr 367 III Sesja za
2018-12-20 13:08:54 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLVIII/285/18 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 28.03.2018 r., zmienionej uchwałą nr LIV/324/18 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 26.09.2018 r. i uchwałą nr II/8/18 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 30.11.2018 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej, w postaci nakładów finansowych, dla Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania pn.: Remont drogi wojewódzkiej nr 367 na terenie Gminy Boguszów-Gorce III Sesja za
2018-12-20 13:11:56 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii, dla Miasta Boguszowa-Gorc na 2019 rok III Sesja za
2018-12-20 13:14:03 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach na I półrocze 2019 r. III Sesja za
2018-12-20 11:37:02 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej III Sesja za
2018-12-20 12:32:36 Wniosek radnego Lubińskiego w sprawie zabezpieczenia środków na remont wiaduktu przy ul.Krakowskiej III Sesja za
2018-12-20 12:38:41 Wniosek radnego Urbana w sprawie zmniejszenia o 100.000 zł wydatków w dziale 710 rozdz. 71035 par.6050 na zadaniu inwestycyjnym pn."Modernizacja kaplicy na cmentarzu komunalnym przy ul.Chopina w Boguszowie-Gorcach" i przeniesienie tych pieniędzy na nowe zadanie inwestycyjne pn. "Budowa ogrodzenia boiska przy ul.Kosynierów w Boguszowie-Gorcach" na dział 926, rozdz.92601, par.6050 III Sesja za
2018-12-20 12:42:10 Wniosek radnego Lubińskiego w sprawie pozostawienia środków na remont cmentarza przy ul.Bema III Sesja za
2018-12-20 12:47:06 Podjęcie Uchwały Budżetowej na rok 2019 III Sesja przeciw
2019-01-30 12:04:40 Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. IV Sesja wstrzymał się
2019-01-30 12:35:04 Uchwała w sprawie zmian w Uchwale Budzetowej na 2019 rok. IV Sesja wstrzymał się
2019-01-30 12:38:49 Uchwała w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego połudnowej i zachodniej części Dolnego Śląska, zwanej Strategia Rozwoju Sudety 2030. IV Sesja za
2019-01-30 12:42:11 Uchwała w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023. IV Sesja za
2019-01-30 12:47:48 Uchwała w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania wspracia w postaci świadczenia pieniężnego - zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023 IV Sesja za
2019-01-30 12:50:06 Uchwała w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie wsparcia w postaci posiłku oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych osobom objętym wieloletnim programem Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023 IV Sesja za
2019-01-30 13:00:50 Uchwała w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej IV Sesja za
2019-01-30 13:04:30 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/196/2013 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie przejęcia zadania Powiatu Wałbrzyskiego w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych leżących w granicach Gminy Boguszów-Gorce IV Sesja wstrzymał się
2019-01-30 11:20:31 Wniosek radnego Lorenca o zamknięcie dyskusji w temacie porządku obrad IV Sesja przeciw
2019-02-27 11:09:52 Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. V Sesja za
2019-02-27 11:15:44 Uchwała w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2019 rok. V Sesja za
2019-02-27 11:24:26 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości o numerach ewidencyjnych: 14, 23, 24, 25 w obrębie nr 3 Boguszów będących własnością Gminy Boguszów-Gorce na okres 30 lat przeznaczonych pod budowę elektrowni fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą. V Sesja za
2019-02-27 11:27:45 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XLVIII/287/18 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy rzecziwej, w postaci nakładów finansoych, dla Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania pn. Przebudowa zatok autobusowych przy ul.Głównej, Kamieniogórskiej oraz Traugutta w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 367 w Boguszowie-Gorcach.". V Sesja za
2019-02-27 12:01:53 Wniosek radnego Lorenca o wycofanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc V Sesja przeciw
2019-03-28 09:20:18 Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej VI Sesja za
2019-03-28 09:46:38 Uchwała w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2019 rok VI Sesja za
2019-03-28 09:58:01 Uchwała w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Miasto Boguszów-Gorce konsultacji społecznych w sprawie budżetu obywatelskiego jako części budżetu Gminy Boguszów-Gorce na rok 2019 VI Sesja za
2019-03-28 10:02:48 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul.Traugutta w Boguszowie-Gorcach VI Sesja za
2019-03-28 10:18:10 Uchwała w sprawie zmiany nazw ulic na terenie miasta Boguszowa-Gorc VI Sesja przeciw
2019-03-28 10:22:24 Uchwała w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Boguszów-Gorce na rok 2019 VI Sesja za
2019-03-28 10:26:09 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXX/183/13 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie utworzenia czterech świetlic środowiskowych w Gminie Boguszów-Gorce oraz nadania im statutu VI Sesja za
2019-03-28 10:30:32 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa powołanego do realizacji projektu pn.: Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej VI Sesja za
2019-03-28 10:16:54 Wniosek radnego Krajewskiego o zamknięcie dyskusji w omawianym temacie. VI Sesja przeciw
2019-05-29 09:16:55 Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. VIII Sesja za
2019-05-29 09:53:54 Uchwała w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2019 rok. VIII Sesja przeciw
2019-05-29 09:57:06 Uchwała w sprawie upoważnienia dyrektora Centrum Obsługi Jednostek w Boguszowie-Gorcach do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych dotyczących dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników. VIII Sesja za
2019-05-29 10:14:10 Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc. VIII Sesja za
2019-05-29 09:36:26 Wniosek radnego Lubińskiego w sprawie przesunięcia środków w wysokości 300.000 zł z zadania przebudowy ciągu komunikacyjnego ul.Chopina na zadanie modernizacji toalet w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Boguszowie-Gorcach VIII Sesja za
2019-06-26 09:24:01 Uchwała w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta wotum zaufania. IX Sesja przeciw
2019-06-26 09:43:53 Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Boguszów-Gorce za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Boguszów-Gorce za 2018 rok. IX Sesja za
2019-06-26 09:46:12 Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Boguszowa-Gorc za 2018 rok. IX Sesja wstrzymał się
2019-06-26 09:50:00 Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. IX Sesja za
2019-06-26 10:13:52 Uchwała w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2019 rok. IX Sesja przeciw
2019-06-26 10:17:27 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XLVIII/285/18 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcachg z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej, w postaci nakładów finansowych, dla Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania pn. Remont drogi wojewódzkiej nr 367 na terenie Gminy Boguszów-Gorce. IX Sesja za
2019-06-26 10:20:57 Uchwała w sprawie powołania Zespołu ds. opiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników. IX Sesja za
2019-06-26 10:22:15 Uchwała w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach na II półrocze 2019 r. IX Sesja za
2019-06-26 10:25:09 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/260/17 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podtawowej Nr 5 im.Bronisława Malinowskiego w Boguszowie-Gorcach przy ul.Stanisława Staszica 5 w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową Nr 5 im. Bronisława Malinowskiego w Boguszowie-Gorcach przy ul.Stanisława Staszica 5. IX Sesja za
2019-06-26 10:36:47 Apel do Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc IX Sesja za
2019-08-22 09:03:04 zmiana porządku obrad XI Sesja za
2019-08-22 10:23:15 uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej XI Sesja wstrzymał się
2019-08-22 10:46:04 uchwała w sprawie zmian w UIchwale Budżetowej na 2019 rok XI Sesja wstrzymał się
2019-08-22 10:49:29 uchwała w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i młodsze w szkołach, przedszkolach i zespole, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Boguszów-Gorce XI Sesja za
2019-08-22 10:54:19 uchwała w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom, zatrudnionym w szkołach, przedszkolach i zespołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Boguszów-Gorce, dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz nagród za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej XI Sesja za
2019-08-22 09:56:30 uchwała o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc XI Sesja za
2019-08-22 09:06:46 zmiana kolejności porządku obrad punkt 7 jako 2 XI Sesja za
2019-08-22 09:55:08 zamknięcie dyskusji i przegłosowanie projektu uchwały XI Sesja za
2019-08-22 10:44:35 Wniosek radnego Forysia w sprawie pozostawienia środków z ppktu j na zadanie oświetlenia w Kuźnicach XI Sesja za
2019-09-24 11:21:03 uchwała w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2019 rok XIII Sesja (nadzwyczajna) za
2019-10-24 09:26:53 Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. XV Sesja wstrzymał się
2019-10-24 10:07:00 Uchwała w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2019 rok. XV Sesja wstrzymał się
2019-10-24 10:13:24 Uchwała w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości. XV Sesja przeciw
2019-10-24 10:15:55 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XLVIII/287/18 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 28.03.2018 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej, w postaci nakładów finansowych, dla Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania pn.: Przebudowa zatok autobusowych przy ulicy Głównej, Kamieniogórskiej oraz Traugutta w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 367 w Boguszowie-Gorcach. XV Sesja za
2019-10-24 10:32:30 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej budynkiem użytkowym położonym przy ul.Warszawskiej 1 w Boguszowie-Gorcach. XV Sesja przeciw
2019-10-24 10:34:35 Uchwała w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum Nr 1 w Boguszowie-Gorcach. XV Sesja za
2019-10-24 10:35:20 Uchwała w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum Nr 2 w Boguszowie-Gorcach. XV Sesja za
2019-10-24 10:37:30 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XI/69/19 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 22.08.2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom, zatrudnionym w szkołach, przedszkolach i zespołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Boguszów-Gorce, dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz nagród za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. XV Sesja za
2019-10-24 10:39:54 Uchwała w sprawie zmian w uchwale nr XLIX/297/18 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 26.04.2018 r. w sprawie statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Władysława Broniewskiego - Centrum Kultury w Boguszowie-Gorcach. XV Sesja za
2019-10-24 10:44:42 Uchwała w sprawie zmiany nazwy ulicy na terenie miasta Boguszów-Gorce. XV Sesja przeciw
2019-10-24 10:48:03 Uchwała w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej oraz udzielenie bonifikaty od ustalonej ceny sprzedaży. XV Sesja wstrzymał się
2019-10-24 10:50:08 Uchwała w sprawie zmiany terminów umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Boguszów-Gorce, zawartych na czas oznaczony. XV Sesja za
2019-10-24 11:00:21 Skład Komisji Skrutacyjnej powołanej do przeprowadzenia głosowania na ławników do Sądu Rejonowego w Wałbrzychu. XV Sesja za
2019-11-28 09:15:48 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletnmiej prognozy finansowej. XVI Sesja wstrzymał się
2019-11-28 09:31:13 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2019 rok. XVI Sesja wstrzymał się
2019-11-28 09:33:24 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Miasta Boguszów-Gorce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytki publicznego w zakresie realizacji zadań publicznych na rok 2020. XVI Sesja za
2019-11-28 09:40:01 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży. XVI Sesja za
2019-11-28 09:41:43 Podjęcie uchwały w sprawie współdziałania Gminy Boguszów-Gorce z Gminami: Walim, Głuszyca, Mieroszów, Stare Bogaczowice, Szczawno-Zdrój i wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w zakresie wspólnej realizacji zadania pn. Edukacja przez inspirację na lata 2019-2024. XVI Sesja za
2019-11-28 09:43:33 Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Boguszów-Gorce na lata 2020-2022. XVI Sesja za
2019-11-28 09:46:42 Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych położonych w granicach administracyjnych Miasta Boguszowa-Gorc na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg. XVI Sesja za
2019-11-28 09:48:59 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LI/304/18 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowych, na realizację przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz sposobu ich rozliczania. XVI Sesja za
2019-11-28 09:50:49 Podjęcie uchwały w sprawie nadania nowej nazwy ulicy na terenie miasta Boguszowa-Gorc. XVI Sesja za
2019-12-19 09:33:13 Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. XVII Sesja wstrzymał się
2019-12-19 09:45:25 Uchwała w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2019 rok. XVII Sesja wstrzymał się
2019-12-19 09:50:47 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr X/59/19 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z kolei linowej i wyciągu narciarskiego w Ośrodku Sportwo-Rekreacyjnym Dzikowiec. XVII Sesja wstrzymał się
2019-12-19 09:53:15 Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasto Boguszów-Gorce na rok 2020. XVII Sesja za
2019-12-19 09:55:39 Uchwała w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Boguszów-Gorce, branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia. XVII Sesja za
2019-12-19 09:57:34 Uchwała w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Miasto Boguszów-Gorce, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia. XVII Sesja za
2019-12-19 10:00:25 Uchwała w sprawie nadania statutu Miejskiej Bibliotece im. Władysława Broniewskiego - Centrum Kultury w Boguszowie-Gorcach. XVII Sesja za
2019-12-19 10:10:36 Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc. XVII Sesja wstrzymał się
2019-12-19 10:22:17 Uchwała w sprawie rozpatrznia skargi na nienależyte wykonanie zadania przez Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc. XVII Sesja wstrzymał się
2019-12-19 10:25:33 Uchwała w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach na I półrocze 2020 roku. XVII Sesja za
2020-01-27 09:42:38 Uchwała w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej. XVIII Sesja przeciw
2020-01-27 10:25:33 Uchwała Budżetowa na 2020 rok. XVIII Sesja przeciw
2020-01-27 10:32:58 Uchwała w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Miasto Boguszów-Gorce konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu Gminy Boguszów-Gorce na rok 2020. XVIII Sesja za
2020-01-27 10:42:54 Uchwała w sprawie przystąpienia Gminy Miasta Boguszowa-Gorc do realizacji Programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2019-2020 realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. XVIII Sesja za
2020-01-27 10:46:19 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr LII/308/18 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Miasto Boguszów-Gorce. XVIII Sesja wstrzymał się
2020-01-27 10:54:38 Uchwała w sprawie przyjęcia założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Boguszów-Gorce na lata 2019-2034. XVIII Sesja wstrzymał się
2020-09-25 09:49:01 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boguszowa-Gorc na lata 2020-2025. XXVII Sesja wstrzymał się
2020-09-25 10:08:06 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2020 rok. XXVII Sesja wstrzymał się
2020-09-25 10:26:38 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej, poprzez realizację i finansowanie kosztów zadania pn. Budowa wraz z przebudową chodników w ciągu drogi powiatowej nr 3366D ul.Kosynierów w Boguszowie-Gorcach, dla Powiatu Wałbrzyskiego XXVII Sesja za
2020-09-25 10:37:13 Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków na Fundusz Wsparcia Policji w celu zapewnienia finansowania dodatkowych pieszych patroli Policji na terenie Gminy Boguszów-Gorce. XXVII Sesja za
2020-09-25 11:03:25 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu cmentarzy komunalnych w Boguszowie-Gorcach. XXVII Sesja za
2020-09-25 11:10:07 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na nienależyte wykonanie zadań przez dyrektorów szkół i placówek oświatowych w Boguszowie-Gorcach. XXVII Sesja za
2020-09-25 11:14:41 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/127/16 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania i wykupu. XXVII Sesja za
2020-09-25 10:58:50 Wniosek radnego Urbana w sprawie wyreślenia z uchwały zapisu " mechanicznymi i konnymi" w paragrafie 5 ust. 1 pkt 2. XXVII Sesja za
2020-09-25 11:01:20 Wniosek radnego Urbana w sprawie zastąpienia w uchwale słów "miejca grzebalne", słowami "miejca pochówku". XXVII Sesja za
2021-02-19 10:18:47 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej. XXXII Sesja wstrzymał się
2021-02-19 10:52:05 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2021 rok. XXXII Sesja wstrzymał się
2021-02-19 10:54:50 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Boguszów-Gorce na lata 2021-2030. XXXII Sesja za
2021-02-19 10:58:48 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LIII/317/18 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania. XXXII Sesja przeciw
2021-02-19 11:02:34 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIV/88/07 rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 26 października 2007 r. ( z późn.zm.) w sprawie utworzenia Ośrodka Sportu i Rekreacji w Boguszowie-Gorcach. XXXII Sesja wstrzymał się
2021-02-19 11:06:59 Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Miasto Boguszów-Gorce konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu Gminy Boguszów-Gorce na rok 2021. XXXII Sesja za
2021-02-19 11:09:43 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie i opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim Nr 1 prowadzonym przez Gminę Miasto Boguszów-Gorce. XXXII Sesja za
2021-02-19 11:13:13 Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Przedszkola Publicznego Nr 3 wchodzącego w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Boguszowie-Gorcach. XXXII Sesja wstrzymał się
2021-02-19 11:16:21 Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia terminu na wniesienie drugiej i trzeciej opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przez przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży. XXXII Sesja za
2021-02-19 11:18:11 Podjęcie uchwały w sprawie nadania nowej nazwy ulicy na terenie miasta Boguszowa-Gorc. XXXII Sesja za
2021-02-19 11:34:45 Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Boguszów-Gorce. XXXII Sesja wstrzymał się
2021-02-19 11:38:50 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Osoby Pełniącej Funkcję Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc (p.Anna i Władysław Ł.). XXXII Sesja wstrzymał się
2021-02-19 11:41:24 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Osoby Pełniącej Funkcję Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc (p.Agnieszka B.). XXXII Sesja wstrzymał się
2021-02-19 11:42:51 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguszowie-Gorcach. XXXII Sesja za
2021-02-19 11:44:27 Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi na Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Spółki z o.o. w Boguszowie-Gorcach. XXXII Sesja za
2021-02-19 11:45:27 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji (p.Arkadiusz R.). XXXII Sesja wstrzymał się
2021-02-19 11:46:14 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji (p.Piotr S.). XXXII Sesja wstrzymał się
2021-07-15 09:48:59 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta wotum zaufania. XXXVII Sesja za
2021-07-15 10:06:58 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Boguszów-Gorce za rok 2020 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Boguszów-Gorce za rok 2020. XXXVII Sesja wstrzymał się
2021-07-15 10:24:40 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Boguszowa-Gorc. XXXVII Sesja wstrzymał się
2021-07-15 10:43:42 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc. XXXVII Sesja przeciw
2021-07-15 10:54:43 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2021 rok. XXXVII Sesja za
2021-07-15 11:25:20 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ul.Sportowej w rejonie Kuźnic Świdnickich w mieście Boguszów-Gorce. XXXVII Sesja przeciw
2021-07-15 11:27:44 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach na II półrocze 2021 roku. XXXVII Sesja za
2021-07-15 10:42:33 Wniosek radnych w sprawie zmian do projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc XXXVII Sesja przeciw
2021-07-15 10:41:11 Wniosek o odrzucenie wniosku radnych zgłoszonego w sprawie zmiany projektu uchwały Klubu Radnych. XXXVII Sesja za
2021-07-15 11:23:38 Wniosek radnego Lubińskiego o wstrzymanie się z głosowaniem nad projektem uchwały i zdjęcie go z porządku obrad. XXXVII Sesja za
2021-08-27 09:28:30 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. XXXVIII Sesja za
2021-08-27 09:38:26 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2021 rok. XXXVIII Sesja za
2021-08-27 09:41:22 Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Boguszów-Gorce w roku szkolnym 2021/2022. XXXVIII Sesja za
2021-08-27 09:44:10 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy na lata 2021-2026. XXXVIII Sesja za
2021-08-27 09:46:20 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/201/21 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego. XXXVIII Sesja za
2021-08-27 09:48:33 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/200/21 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie umieszczania reklam i pobierania opłat za ekspozycję reklam na terenie Gminy Boguszów-Gorce. XXXVIII Sesja za
2021-08-27 09:51:33 Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu Zasłużony dla Miasta Boguszowa-Gorc. XXXVIII Sesja za
2021-09-29 14:21:06 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Boguszów-Gorce. XXXIX Sesja za
2021-09-29 14:41:34 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2021 rok. XXXIX Sesja za
2021-09-29 14:16:52 Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. XXXIX Sesja za
2021-12-10 09:14:40 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boguszów-Gorce. XLII Sesja (nadzwyczajna) za
2021-12-10 09:21:54 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2021 rok. XLII Sesja (nadzwyczajna) za
2021-12-22 10:17:55 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2021 rok. XLIII Sesja za
2021-12-22 10:20:55 Podjęcie uchwały w sprawie wydatków, które nie wygasają w 2021 roku wraz z upływem roku budżetowego. XLIII Sesja za
2021-12-22 10:32:57 Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boguszów-Gorce. XLIII Sesja za
2021-12-22 10:52:29 Podjęcie Uchwały Budżetowej na 2022 rok. XLIII Sesja za
2021-12-22 11:02:51 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasto Boguszów-Gorce. XLIII Sesja za
2021-12-22 11:06:27 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/171/20 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat oraz zasad stosowania ulg i zwolnień w opłatach za korzystanie z kolei linowej i wyciągu narciarskiego na terenie Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego Dzikowiec w Boguszowie-Gorcach. XLIII Sesja za
2021-12-22 11:21:36 Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu Zasłużony dla Miasta Boguszowa-Gorc. XLIII Sesja przeciw
2021-12-22 11:30:02 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach na I półrocze 2022 roku. XLIII Sesja wstrzymał się
2022-02-28 10:14:47 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2022 rok. XLIV Sesja za
2022-02-28 10:18:22 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej z terenu gminy Boguszów-Gorce, biorących udział w działaniu ratowniczym, akcji ratunkowej, szkoleniu lub ćwiczeniu. XLIV Sesja za
2022-02-28 10:20:20 Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji składników mienia Gminy Miasto Boguszów-Gorce. XLIV Sesja za
2022-02-28 10:22:39 Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Miasto Boguszów-Gorce konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu Gminy Boguszów-Gorce za rok 2022. XLIV Sesja za
2022-02-28 10:24:23 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLI/229/21 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Boguszów-Gorce. XLIV Sesja za
2022-02-28 10:26:38 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały XLI/230/21 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości o zagospodarowania tych odpadów. XLIV Sesja za
2022-02-28 10:34:30 Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. XLIV Sesja wstrzymał się
2022-02-28 10:37:49 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dni i godzin otwierania i zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i usługowych dla ludności na terenie gminy Boguszów-Gorce. XLIV Sesja za
2022-03-29 09:26:16 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boguszów-Gorce. XLV Sesja za
2022-03-29 09:34:57 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2022 rok. XLV Sesja za
2022-03-29 09:38:45 Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej im.Władysława Broniewskiego – Centrum Kultury w Boguszowie-Gorcach. XLV Sesja za
2022-03-29 09:41:45 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Boguszów-Gorce za rok 2022. XLV Sesja za
2022-03-29 09:49:54 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLI/229/21 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Boguszów-Gorce. XLV Sesja za
2022-03-29 09:53:31 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały XLI/230/21 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości o zagospodarowania tych odpadów. XLV Sesja za
2022-03-29 10:38:57 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określenia stawki opłaty podwyższonej oraz zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. XLV Sesja przeciw
2022-07-12 09:25:02 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla gminy Boguszów-Gorce na lata 2022-2025 z perspektywą do roku 2029 wraz z podsumowaniem. XLVIII Sesja za
2022-07-12 09:40:34 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta Boguszów-Gorce na lata 2021-2030. XLVIII Sesja za
2022-07-12 09:42:49 Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Boguszów-Gorce w roku szkolnym 2022/2023. XLVIII Sesja za
2022-09-15 09:58:41 Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu skargi na uchwałę nr XLIX/292/18 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego na terenie miasta Boguszów-Gorce, obręby nr 5 i 6 Stary Lesieniec i terenów sąsiednich. L Sesja (nadzwyczajna) za
2022-09-28 09:43:28 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2022 rok. LII Sesja za
2022-09-23 09:08:05 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2022 rok. LI Sesja (nadzwyczajna) za
2022-09-28 09:51:26 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boguszów-Gorce. LII Sesja wstrzymał się
2022-09-28 10:26:16 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określenia stawki opłaty podwyższonej oraz zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. LII Sesja przeciw
2022-09-28 10:29:59 Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. LII Sesja wstrzymał się
2022-09-28 10:32:09 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ul.Sportowej w rejonie Kuźnic Świdnickich w mieście Boguszów-Gorce. LII Sesja wstrzymał się
2022-09-28 10:35:17 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości o numerach ewidencyjnych: 23, 14, 21, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 34 w obrębie 3 Boguszów będących własnością Gminy Boguszów - Gorce na okres 30 lat przeznaczonych pod budowę farmy fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą. LII Sesja za
2022-09-28 10:40:19 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XI/69/19 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach, przedszkolach i zespołach, dla których organem prowadzącym jest jest Gmina Miasto Boguszów-Gorce, dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz nagród za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. LII Sesja za
2023-01-31 09:57:37 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2023 rok. LX Sesja wstrzymał się
2023-01-31 10:06:19 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boguszów-Gorce. LX Sesja wstrzymał się
2023-01-31 10:10:51 Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Przedszkola Publicznego Nr 3 wchodzącego w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Boguszowie-Gorcach. LX Sesja za
2023-01-31 10:13:42 Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr VI/25/15 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia sposobu sprawiania pogrzebu w Gminie Boguszów-Gorce. LX Sesja za
2023-01-31 10:20:36 Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia dziennego dla seniorów pod nazwą Klub Seniora na Krakowskim Osiedlu oraz zmiany uchwały nr XXXIII/202/17 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguszowie-Gorcach. LX Sesja za
2023-01-31 10:23:32 Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia Klub Seniora na Krakowskim Osiedlu. LX Sesja za
2023-01-31 10:30:01 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Miasto Boguszów-Gorce do porozumienia międzygminnego dotyczącego sporządzenia Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Wałbrzyskiego Obszaru Funkcjonalnego (Sustainable Urban Mobility Plan - SUMP). LX Sesja za
2023-01-31 10:35:04 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta w sprawie niewykonania czynności polegających na zapewnieniu dostępu do danych przestrzennych. LX Sesja za
2023-01-31 10:38:01 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta w sprawie niewykonania czynności polegających na zapewnieniu dostępu do danych przestrzennych. LX Sesja za
2023-02-10 12:05:34 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2023 rok. LXI Sesja (nadzwyczajna) za
2023-02-28 12:26:49 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Dolnośląskiego. LXII Sesja za
2023-02-28 12:32:57 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2023 rok. LXII Sesja za
2023-02-28 12:37:54 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boguszów-Gorce. LXII Sesja za
2023-02-28 12:40:26 Podjęcie uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, opłat lokalnych i niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym stanowiących dochody budżetu Gminy Miasta Boguszów-Gorce za pomocą innego instrumentu płatniczego. LXII Sesja za
2023-02-28 13:18:43 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Gminy Miasta Boguszów-Gorce do Wałbrzyskiego Klastra Energii i Wodoru. LXII Sesja za
2023-02-28 13:30:43 Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023. LXII Sesja za
2023-02-28 13:33:10 Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Boguszów-Gorce. LXII Sesja za
2023-06-27 14:38:05 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta wotum zaufania. LXVI Sesja przeciw
2023-06-27 15:15:22 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Boguszów-Gorce za 2022 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Boguszów-Gorce za 2022 rok. LXVI Sesja przeciw
2023-06-27 15:23:22 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Boguszowa-Gorc. LXVI Sesja przeciw
2023-06-27 15:37:40 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2023 rok. LXVI Sesja za
2023-06-27 15:42:03 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boguszów-Gorce. LXVI Sesja za
2023-06-27 15:44:26 podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych i nagród za osiągnięte wyniki sportowe oraz za prowadzenie szkolenia zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe. LXVI Sesja za
2023-06-27 15:47:58 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach na II półrocze 2023 roku. LXVI Sesja za
2023-07-11 15:28:51 Uchwała w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2023 rok. LXVII Sesja (nadzwyczajna) za
2023-07-11 15:31:22 Uchwała w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych. LXVII Sesja (nadzwyczajna) za
2023-07-11 15:33:42 Uchwała w sprawie określenia stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu. LXVII Sesja (nadzwyczajna) za
2023-08-31 09:30:17 Uchwała w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2023 rok LXVIII Sesja za
2023-08-31 09:37:14 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boguszów - Gorce LXVIII Sesja za
2023-08-31 09:40:15 Uchwała w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego LXVIII Sesja za
2023-08-31 09:43:57 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego stałych komisji Rady Miejskiej LXVIII Sesja za
2023-08-31 09:49:02 Wniosek o budowę windy w budynku Urzędu Miejskiego w Boguszowie-Gorcach. LXVIII Sesja za
2023-09-27 09:15:29 Uchwała w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie zmiany nazwy Powiatu Wałbrzyskiego na Powiat Sudecki LXIX Sesja przeciw
2023-09-27 09:49:46 Uchwała w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2023 rok LXIX Sesja za
2023-09-27 10:02:12 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boguszów - Gorce LXIX Sesja za
2023-12-28 09:14:41 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2023 rok LXXIV Sesja za
2023-12-28 09:33:42 Podjęcie Uchwały Budżetowej na 2024 rok LXXIV Sesja za
2023-12-28 09:45:04 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej LXXIV Sesja za
2023-12-28 09:48:35 Podjecie uchwały w sprawie wydatków, które nie wygasają w 2023 roku wraz z upływem roku budżetowego. LXXIV Sesja za